Znajdź nas na Facebooku

Polityka Prywatności "Poligrafia Pod Ósemką"

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Uprzejmie informujemy, że firma Poligrafia "Pod Ósemką", z siedzibą Mikołajska 8, 31-027 Kraków, NIP: 676-21-81-517 (dalej: „Poligrafia Pod Ósemką” lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
 
1) Administratorem danych osobowych jest firma Poligrafia "Pod Ósemką", z siedzibą Mikołajska 8, 31-027 Kraków, NIP: 676-21-81-517.

2) Z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: Poligrafia "Pod Ósemką", ul. Mikołajska 8, 31-027 Kraków
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@poligrafia8.krakow.pl lub biuro@zaproszenia.krakow.pl

3) Państwa dane osobowe dane będą przetwarzane w celu:
- świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;”
- wykonania umowy do momentu zakończenia świadczenia usług, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba ponowienia zamówienia usługi – nie dłużej niż rok od momentu złożenia zamówienia
- wykonywania ciążących na Poligrafia "Pod Ósemką" obowiązków prawnych polegających m.in. wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych, udzielaniu odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania Klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 3, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi w zakresie rozliczeń należności.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej.

7) Mają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz.
 
Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez "Poligrafia Pod Ósemką" z siedzibą w Krakowie, ul. Mikołajska 8. Podane przez Ciebie dane zawarte w formularzu są nam potrzebne do korespondencji związanej z obsługą zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne.